อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล

อบรม/สัมมนา

  • ทางบริษัทได้มีโอกาสจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการอบรมที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้ชุดฝึกทดลองอย่างถูกต้อง และวิธีการบำรุงรักษาชุดฝึกทดลองให้สามารถใช้งานได้นาน สำหรับอาจารย์ที่มีความสนใจหรือผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ โดยในการอบรมได้รับความสนใจจำนวนมาก มีอาจารย์เข้าร่วมกว่า 30 ท่าน และในครั้งนี้ทางบริษัทได้ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมมาให้รับชมด้วยครับ

 

 

javascript:void(0)

         

ภาพบรรยากาศการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล มีทั้งการบรรยายทางภาคทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติเพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทดลองกับชุดทดลองของจริงที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร

ดาวน์โหลดรูปภาพงานสมัมนา Click >>