แนะนำสินค้าประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

แนะนำสินค้า

     กล่าวได้ว่าพลังงานมีความจำเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งทั่วโลกต่างที่จะศึกษาและค้นหาพลังงาน นอกเหนือจากพลังงานจากฟอสซิลในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเดิม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานในรูปแบบต่างๆจึงได้มีการทำชุดทดลองออกมาเพื่อใช้ในการศึกษา อาทิเช่น พลังงานน้ำ ที่ทางบริษัทมีชุดทดลองกังหันน้ำหลายชนิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณลักษณะของกังหัน  ณ  อัตราการไหลและหัวน้ำต่างๆ รวมทั้งเพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของกันหันน้ำ และศึกษาการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับชุดกังหัน ทางบริษัทมีกังหันให้ศึกษาอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น กังหันน้ำแบบเพลตัน กังหันน้ำแบบฟรานซิส กังหันน้ำแบบคาปลาน เป็นต้น

รุ่นขนาดเล็ก รุ่นขนาดกลาง รุ่นขนาดใหญ่

 

 

    * พลังงานลม

    ทางบริษัทมีการนำชุดทดลองกังหันลม มาทำเป็นชุดทดลองเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ จำนวนใบกังหันหรือมุมของใบกังหันพร้อมมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับชุดทดลองเพื่อศึกษาพลังงานของลม

 

    * พลังงานแสงอาทิตย์

    ทางบริษัทมีการนำชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ มาทำเป็นชุดทดลองการศึกษาลักษณะแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผลของความเอียงของแผงต่อสมรรถนะ และหลักการทำงานของตัวควบคุมโหลด

 

 

     ท้ายนี้หากท่านอาจารย์ท่านใดสนใจชุดทดลองดังกล่าว หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่ 02-4760034 หรือทางอีเมล์ [email protected]